My watch list
my.chemeurope.com  
Login  

Jan Svatopluk PreslJan Svatopluk Presl (1791-1849) was a Bohemian botanist. He was the brother of botanist Karel Bořivoj Presl (1794-1852). The Czech Botanical Society commemorated the two brothers by naming its principal publication Preslia (founded in 1914).

Major Publication

  • O přirozenosti rostlin aneb rostlinář, obsahugjcj popsánj a wyobrazenj rostlin podlé řádů přirozených zpořádané ... / wydán Bedřichem Wšejmjrem hrabětem z Berchtoldu a Janem Swatoplukem Preslem. Jos. Kaus,Prague 1823.
 
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "Jan_Svatopluk_Presl". A list of authors is available in Wikipedia.
Your browser is not current. Microsoft Internet Explorer 6.0 does not support some functions on Chemie.DE